Accessibility Tools

สำนักกิจการคดี
News
การพิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการบังคับคดีกับทรัพย์สินของผู้ประกัน (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 024/ว 99 (ป) ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ของผู้ประกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 024/ว 112 (ป) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ระยะที่ 2 แนวทางปฏิบัติเปรียบเทียบการดำเนินการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ของ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 274 กับการสืบหาหลักทรัพย์ของ ผู้ประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 119 แจ้งผลการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อรับชำระค่าปรับผู้ประกัน