Accessibility Tools

สำนักกิจการคดี
News
วันที่ ๑๘ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักกิจการคดีร่วมกับศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ค่าปรับผู้ประกันและการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนบังคับคดี สำนักกิจการคดี ดำเนินการตรวจสำนวนและบังคับคดีผู้ประกัน ณ ศาลจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานศาลยุติธรรมโดยสำนักกิจการคดีได้จัดประชุมข้อราชการระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ระยะที่ ๑ แจ้งปิดระบบสำนวนบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา (BEIS) ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. 2566 เวลา 18.00 น เป็นต้นไป